Bokashi

Bokashi Bucket Part - Grate White

$12.00

add to cart


Bokashi Bucket Part - Grate or Strainer - false bottom. White to match white bin.
Share: